Werkwijze HUMAN+

 1. Nederlandse gezondheidsfondsen selecteren hun ‘high potential’ onderzoeksprojecten.
 2. De fondsen gebruiken hiervoor hun eigen analyse- en selectie methoden.
 3. Ook ZonMw en andere HUMAN+ Board members kunnen projecten direct aan HUMAN+ aanbieden.
 4. Als gezondheidsfondsen hun project aan HUMAN+ aanbieden, committeren ze zich om tenminste 33% van het project te co-financieren.
 5. HUMAN+ zal gevraagd worden 33% of meer bij te dragen, de overige 33% of minder wordt gezocht bij INKEF en/of andere financiers.
 1. Als een project bij HUMAN+ wordt aangeboden, doet het fonds een controle van de formele vereisten.
 2. Als het project aan de vereisten voldoet, voert EATRIS een haalbaarheidstoets uit, de zgn ‘translational potential assessment’ (TPA).
 3. Samen met de uitkomsten van de EATRIS TPA, wordt het project gepresenteerd aan de HUMAN+ Raad van Experts voor een beoordeling van het investeringspotentieel.
 4. Investeringsbesluit.
 5. Monitoring project: gedurende het project is EATRIS beschikbaar voor ’trouble shooting’ van het project.

Gezondheidsfondsen

Met hun kennis en ervaring maken de verschillende gezondheidsfondsen de eerste afweging welke aanvragen worden ingediend bij HUMAN+. Dit zijn onderzoeken die al een proof-of-principal hebben en waar de pre-klinische trials veelbelovende potentie hebben. Per gezondheidsfonds kan een aantal projecten worden voorgedragen.

De ingediende projecten worden bij binnenkomst door HUMAN+ getoetst of zij passen binnen de missie van HUMAN+. Daarna worden zij in vier fasen beoordeeld:

Fase 1

De door de gezondheidsfondsen ingediende projecten worden eerst getoetst aan de doelstelling en de vormvereisten van HUMAN+. Als hieraan is voldaan, kunnen de projecten voor verdere beoordeling worden geaccepteerd. De criteria zijn:

 • De aanvraag wordt ingebracht door een initiatiefnemer van Human+ of door één van de Nederlandse gezondheidsfondsen.
 • De aanvraag bevat de bereidstelling van de inbrenger om 1/3 van de kosten te dragen.
 • Bij aanvraag zit een concept bedrijfsplan volgens het HUMAN+ vastgesteld model- bedrijfsplan.
 • Er is een bijlage met een uitvoerige beschrijving van alle academische resultaten toegevoegd.

Fase 2

Nadat de aanvraag is gecontroleerd en geaccepteerd op deze vereisten, maakt EATRIS een inhoudelijke analyse van het projectvoorstel. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van het voorstel en het translationele potentieel. Ook controleert EATRIS of er al gelijksoortige  projecten lopen, elders in Europa, of in de rest van de wereld. Dit om te voorkomen dat we ontwikkelingen gaan dupliceren en dus de gelden van het fonds overbodig worden toegewezen. Het onderzoek duurt 2-3 weken en is onderdeel van het aanvraagtraject.

EATRIS toetst de haalbaarheid, het translationele potentieel en maakt per project een verslag. De uitkomsten van EATRIS worden ingebracht voor een discussie binnen de Raad van Experts.

Fase 3

De Raad van Experts van HUMAN+ bestaat uit afgevaardigden uit verschillende disciplines. Hun expertise wordt gebruikt om een onafhankelijke analyse te maken van de binnengekomen aanvragen.

Deze Raad van Experts zal met in achtneming van de EATRIS analyse verder oordelen over het investeringspotentieel: de benodigde financiering, aanwezige cofinanciering, verwacht rendement, mogelijkheden om patenten vast te leggen, aanvullende academische ondersteuning, etc.

De bevindingen van de Raad van Experts worden meegenomen in de finale besluitvorming door de HUMAN+ fondsmanager.

Fase 4

Geselecteerde aanvragen worden elk ondergebracht in een eigen bedrijfsstructuur. Dit is om de eerste stap te zetten naar professionalisering van de organisatie van de onderzoeksprojecten. Bovendien is het hierdoor mogelijk om een breder scala aan financieringsmogelijkheden en professioneler managementondersteuning aan te bieden.

Per bedrijf worden contracten afgesloten: financieringsvoorwaarden, periodieke rapportages, ijkpunten gedurende looptijd en vereisten voor het management.

Selectie en beoordeling van aanvragen

Neem contact op