Projecten

Het HUMAN+ fonds is opgezet om alternatieve financieringsmogelijkheden te bieden voor een breed scala van medische onderzoeksprojecten met aantoonbaar veelbelovende impact voor patiënten. Omdat dit momenteel nog onvoldoende beschikbaar is, blijven veel goede projecten liggen.

De gezondheidsfondsen hebben een groot aantal projecten dat wacht op financiering en ondersteuning. HUMAN+ richt zich op de zogenaamde translationele fase, de vertaling van uitkomsten van onderzoek naar toepassing in de mens. Projecten die niet voor financiering door HUMAN+ in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • Puur academisch onderzoek.
  • Projecten zonder directe translationele doelstelling.
  • Onderzoek om het patent van bestaande medicijnen te verlengen.

Multiplier & acceleratie

HUMAN+ participeert in veelbelovende projecten ondersteund en begeleid door samenwerkende internationale experts en financiers. Door met HUMAN+ co-financieringsronden mee te doen, kunnen gezondheidsfondsen in meer projecten participeren.

Management van projecten

Na de goedkeuring van de aanvraag door HUMAN+, wordt een onafhankelijk bedrijf opgezet en samen met de oorspronkelijke aanvrager wordt de nieuwe organisatie ingericht en het management benoemd. Hierdoor is het mogelijk om de onderzoek expertise optimaal te behouden en de bedrijfsmatigheid vanaf het begin goed op te zetten.

De financiering vindt stapsgewijs plaats na het behalen van specifieke mijlpalen. Deze mijlpalen worden vooraf bepaald door HUMAN+ en de aanvrager.

Managementvergoedingen

Het management van het HUMAN+ fonds wordt ‘lean and mean’ ingericht. We hanteren de kosten-plus methode waardoor onnodige commerciële marges worden voorkomen. Om hier duidelijk in te zijn zal bij het jaarverslag inzicht in de totale kosten worden gegeven (TER-ratio)

Het management van het HUMAN+ fonds ontvangt een vaste vergoeding die onder het marktniveau ligt. Bij het succesvol afronden van de projecten en voortzetting van de bedrijven zal het management meedelen in het succes. Op deze manier hebben alle partijen gelijke belangen.

Rendementen en projectie

Het risico bij investeringen in dit soort projecten is groot. De financiële doelstelling is niet de belangrijkste drijfveer, de primaire focus is de maatschappelijke impact.  Veel van dit soort projecten zullen anders blijven liggen. Tegelijkertijd managen we het risico van de, nieuw op te richten, onderzoeksbedrijven door de innovatieve combinatie van beoordelingsmethoden van selectie, begeleiding en monitoring.

Risk management

Voor een zo groot mogelijke slagingskans is het maken van heldere afspraken bij aanvang van groot belang. Deze afspraken worden periodiek getoetst. Toegang tot verschillende, internationale topexperts door EATRIS is een belangrijke referentiepunt voor zowel de onderzoeker als het management.

Het investeringsrisico wordt beperkt door:

  • Inhoudelijke screening met nationale en internationale topexperts.
  • Financiële selectie en financiering per project met investeerders, die hun eigen risico profiel kiezen en bestemming voor toekomstige winst kunnen bepalen.
  • Projecten worden altijd gefinancierd door meerdere financiers, die hiermee hun risico spreiden.
  • Gedurende het traject worden specifieke mijlpalen gedefinieerd. Hierdoor is het mogelijk om zo nodig tijdig in te grijpen en bij te sturen.

Governance

Ook in onze governance structuur brengen we inhoudelijke en financiële kennis en ervaring bij elkaar. In de statuten worden de nodige voorzieningen tegen mogelijke belangenverstrengeling opgenomen. De aanwijzingen van onder meer de Autoriteit Financiële Markten zijn hierbij leidend.

Neem contact op